كوچك يا بزرگ كردن بخش :.برگزیده ها
برگزاری مراسم نو دانشجویان در دانشگاه پیام نور هشترود مراسم دانشجویان ورودی جدید دانشگاه پیام نور مرکز هشترود با حضور مهندس عبدل زاده معاون محترم فرمانداری شهرستان هشترود مراسم با حضور دانشجویان جدید الوروددر هفدهم آبان 1402  با خیر مقدم گویی دکتر نقوی رئیس دانشگاه پیام نور مرکز هشترود آغاز شد همچنین در این مراسم آقای مهندس عبدل زاده معاون فرمانداری شهرستان هشترودو دکتر حیدری رئیس نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی حضور داشتند.


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر